logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เกาสง 1 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI200090

ทัวร์ไต้หวัน [ TGTPE05 ] ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง ซุปตาร์ ... อู้ ! ลัลลา ลงแดนใต้ 6D4N

  • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน, วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน, ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน, เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO
  • เถาหยวน, เมืองเจียอี้, หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, เมืองเกาสง, โดมแห่งแสง, ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ, ขนมพายสับปะรด, วัดโฝวกวงซาน, E-Da Outlet Mall, ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, หนานโถว, วัดจงไถซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, ไทเป, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ร้านเครื่องสำอางค์, อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน, MITSUI OUTLET MALL
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 16 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
32,888