logo

ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-08 ] TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191049
ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-08 ] TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง, ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว, ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • เถาหยวน, ผูหลี่, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, แวะชิมชา, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ขนมพายสัปปะรด, อุทยานเหยหลิ่ว, ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 16,888 20,888 แสดง - 22
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 17,888 21,888 แสดง - 22
Sold Out
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 16,888 20,888 แสดง - 22
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 19,888 แสดง - 22
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 15,888 19,888 แสดง - 22
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 15,888 19,888 แสดง - 22
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 17,888 21,888 แสดง - 22
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,888 19,888 แสดง - 22
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,888 19,888 แสดง - 22
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 16,888 20,888 แสดง - 22
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 16,888 20,888 แสดง - 22
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-08 ] TAIWAN TIGER WINTER 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-08 ] TAIWAN TIGER WINTER 4D3N
ราคาเริ่มต้น 15,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน