logo

ทัวร์พม่า [ WE201 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI200106
ทัวร์พม่า [ WE201 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N

  • ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม, สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง, สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง, ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”, ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์, สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา, ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี
  • มัณฑะเลย์, พุกาม, ชมพระอาทิตย์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม, ละครหุ่นกระบอก, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมยังยี, สะพานไม้อูเบ็ง, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.พ. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ WE201 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N
ทัวร์พม่า [ WE201 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน